Samsung Vina Notebook

 SẢN PHẨM  CẤU HÌNH NGOẠI TỆ GIÁ NP900X3A-A01VN NOTE,I5_2537M,133HD_AMOR,4G_R13,S_128G_M VND 28.237.000,00 NP-N100-MA01VN NOTE,ATOM_N435,101WSV2,1G_R10,250G_5.4KS VND 4.207.000,00 NP-NC108-A05VN NOTE,ATOM_N455,101WSV_S,2G_R10,320G_5KS_ VND 5.259.000,00 NP-NF208-A02VN NOTE,ATOM_N550,101WSV2,2G_R10,320G_5KS_S VND 6.473.000,00 NP-QX412-S01VN NOTE,I5_2520M,140HD30N,4G/2B13+2G,320G_5 VND 16.101.000,00 NP-RC418-A04VN NOTE,I3_2310M,14LHDG,2G_R13,640G_5.4KS,S VND 9.143.000,00 NP-RC418-A05VN NOTE,I3_2310M,14LHDG,2G_R13,640G_5.4KS,S VND 9.143.000,00 NP-RC418-S04VN NOTE,I5_2410M,14LHDG,4G_R13,500G_5.4KS,S VND 12.379.000,00 NP-RC418-S05VN NOTE,I3_2310M,14LHDG,2G_R13,640G_5.4KS,S VND 10.195.000,00 NP-RC418-S06VN NOTE,I3_2310M,14LHDG,2G_R13,640G_5.4KS,S VND 10.195.000,00 NP-RC418-S07VN NOTE,I3_2310M,14LHDG,2G_R13,640G_5.4KS,S VND 10.195.000,00 NP-RC418-S09VN NOTE,I5_2410M,14LHDG,4G_R13,640G_5.4KS,S VND 11.975.000,00…